Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning.

Årsmötet
Tid: 19 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (Gunnar Smitterberg: gunnar.smitterberg@gmail.com).

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402.

Lammgrillningen
Anmäl din närvaro senast onsdag 5 juli via inbetalning swishnr som ovan.
Ange namn och antal gäster (vuxen, ungdom, barn).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Julaftonsbad

Det lackar mot jul och på Högklint vankas det traditionsenligt julaftonsbad kl 10.30 på Fridhemsstranden vid rätt vind.

God jul och gott nytt år!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Få information från föreningen via e-post

Skriv gärna upp dig på vår mejllista, då får du löpande information från föreningen!

Information från Högklints villaägareförening

Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 13.7 2022 följt av
lammgrillning, kaffe, lotteri och allsång i den härliga sommarkvällen och
samlade cirka 60 deltagare. Protokoll från årsmötet och ekonomisk
rapport finns på föreningens hemsida.

Vad gäller ekonomin har föreningen de senaste åren haft en stabil kassa
på cirka 8000 kr men trots detta beslutade årsmötet att höja årsavgiften
från 100 till 150 kr från verksamhetsåret 2023-24, detta för att kunna
bygga upp en liten buffert för ev. framtida renoveringsbehov av stora
trappan ned till stranden.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för de boende i
området, hålla kontakt med markägarna och förankra beslut och förslag
som berör dessa samt kontakta Regionen och myndigheter i frågor som
berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete
nedläggs här. Under året har det tagit sig uttryck i att stora nedgången till
stranden dränerats och grusats, stranden städats på försommaren,
strandängen brändes på fjolårsgräs i mitten av mars samt sly och
buskage, som skymmer utsikten mot vattnet, röjdes med hjälp av ett 15-
tal medlemmar dagen före årsmötet. Dessutom har samfällighetsområdet
i korsningen Högklintsvägen-Utsiktsvägen röjts med avverkning av ett
30-tal döda träd.

Medlem i föreningen blir man genom att betala 100kr/hushåll (från verksamhetsåret 2023-24 alltså 150kr) i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402

Föreningen vill öka möjligheterna till effektivare kontakt med
medlemmarna och vi ber därför alla att meddela sina mailadresser och
adresser till: gill.sophie@gmail.com

En Facebook-grupp har bildats, heter Högklints villaägareförening,
dessutom finns alltså hemsidan enl. ovan samt föreningens anslagstavla i
korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen (”gamla busshållplatsen”).

Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både
för oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att påpeka att inom hela vårt område
gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs. trafik på Kusevägen och
Högklintsvägen har ej generellt företräde i förhållande till anslutande
mindre väg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I FÖRENINGEN

(och om du är intresserad meddela till någon i styrelsen om du vill ingå i
vår frivilliga arbetsgrupp, obs inget bindande åtagande, och delta i ev.
röjningsprojekt framöver.)
Föreningen bildades 1962 och firar alltså 60-årsjubileum i år!

Styrelse verksamhetsåret 2022-23

Gunnar Smitterberg, ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com

Tomas Lund, kassör, lundhkuse@gmail.com

Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com

Sophie Gill, gill.sophie@gmail.com

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning. Se denna kallelse för fullständig information.

Årsmötet
Tid: 13 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (se kallelsen).

Lammgrillningen
Anmälan måste ske absolut senast måndag 4 juli. (Se kallelsen för mer info.)

Röjning av strandängen
Dagen innan årsmötet och lammgrillningen, dvs 12 juli, kl 10 är alla intresserade välkomna till strandängen för att hjälpa till med det som behöver göras där. (Se kallelsen för mer info.)

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2021

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande korvgrillning på stranden.

Tid: 14 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård

Denna kallelse kommer även att delas ut i postlådor, samt anslås på föreningens anslagstavla under vecka 26.

Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (se kallelsen).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Sänkt fartgräns vid Högklint

Högklints villaägareförening har i en ansökan till Länsstyrelsen framfört önskemål om att sänka farten på vägarna i området kring Högklint till 40 km/h. Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning och funnit att det finns bra skäl att sänka farten och att ikraftträdandet och uppsättning av skyltar bör ske omgående. Se Länsstyrelsens slutliga beslut, samt kartbilagan för området som berörs.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Julbad 2020

På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin kommer det i år inte erbjudas glögg och pepparkakor på stranden under julaftons morgon. Det blir alltså inget gemensamt julbad, utan det får ske familjevis.

God Jul och Gott Nytt År!