Information från Högklints villaägareförening

Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 13.7 2022 följt av
lammgrillning, kaffe, lotteri och allsång i den härliga sommarkvällen och
samlade cirka 60 deltagare. Protokoll från årsmötet och ekonomisk
rapport finns på föreningens hemsida.

Vad gäller ekonomin har föreningen de senaste åren haft en stabil kassa
på cirka 8000 kr men trots detta beslutade årsmötet att höja årsavgiften
från 100 till 150 kr från verksamhetsåret 2023-24, detta för att kunna
bygga upp en liten buffert för ev. framtida renoveringsbehov av stora
trappan ned till stranden.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för de boende i
området, hålla kontakt med markägarna och förankra beslut och förslag
som berör dessa samt kontakta Regionen och myndigheter i frågor som
berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete
nedläggs här. Under året har det tagit sig uttryck i att stora nedgången till
stranden dränerats och grusats, stranden städats på försommaren,
strandängen brändes på fjolårsgräs i mitten av mars samt sly och
buskage, som skymmer utsikten mot vattnet, röjdes med hjälp av ett 15-
tal medlemmar dagen före årsmötet. Dessutom har samfällighetsområdet
i korsningen Högklintsvägen-Utsiktsvägen röjts med avverkning av ett
30-tal döda träd.

Medlem i föreningen blir man genom att betala 100kr/hushåll (från verksamhetsåret 2023-24 alltså 150kr) i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402

Föreningen vill öka möjligheterna till effektivare kontakt med
medlemmarna och vi ber därför alla att meddela sina mailadresser och
adresser till: gill.sophie@gmail.com

En Facebook-grupp har bildats, heter Högklints villaägareförening,
dessutom finns alltså hemsidan enl. ovan samt föreningens anslagstavla i
korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen (”gamla busshållplatsen”).

Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både
för oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att påpeka att inom hela vårt område
gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs. trafik på Kusevägen och
Högklintsvägen har ej generellt företräde i förhållande till anslutande
mindre väg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I FÖRENINGEN

(och om du är intresserad meddela till någon i styrelsen om du vill ingå i
vår frivilliga arbetsgrupp, obs inget bindande åtagande, och delta i ev.
röjningsprojekt framöver.)
Föreningen bildades 1962 och firar alltså 60-årsjubileum i år!

Styrelse verksamhetsåret 2022-23

Gunnar Smitterberg, ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com

Tomas Lund, kassör, lundhkuse@gmail.com

Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com

Sophie Gill, gill.sophie@gmail.com