Årsmöte 2014/2015

Föreningens årsmöte hölls på Nygårds den 5 augusti kl 18.00 i strålande sol och ett trettiotal medlemmar närvarade.

Föreningens syfte är att

  • verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet,
  • tillvarata föreningsmedlemmarnas gemensamma intressen inom området, särskilt vad avser ordning och trivsel,
  • verka som en remissinstans mot Region Gotland, hembygdsföreningen och andra intressenter, samt
  • driva utvecklingsfrågor som gagnar Högklintsområdet.

Under mötet hölls en kort diskussion kring ovanstående givet att ett knappt 50-tal av de över 250 fastigheterna inom området är medlemmar i föreningen (vilket också medför en viss svårighet att rekrytera medlemmar till styrelse- och andra poster i föreningsarbetet), och med tanke på hur styrelsen är sammansatt (i dagsläget är endast 1 av styrelsemedlemmarna permanent boende i området). För att kunna driva föreningen i enlighet med stadgarna bör medlemsantalet öka på sikt, liksom att man bör sträva efter en bättre balans mellan sommar- och permanentboende i styrelsen.

Styrelsen för 2015/2016 består av

Anna Ekman
Rolf Ekman
Charlotte Narbom
Jan Ringbom
Tove Boqvist, suppleant
Katinka Rheyneclaudes, suppleant

Det beslutades att nästa årsmöte med efterföljande fest skall hållas andra veckan i juli.

Läs hela protokollet här.